วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีความสุข  และประชาชนพึงพอใจ 

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

โทร.056-705-793

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.238.49.228
Online อยู่ : 1
วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 34
เดือนนี้ 190
ปีนี้ 4,879
รวมทั้งหมด 5,708
Record: 133 (02.10.2022)
( Counter 04-10-2022 )

Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ลำดับที่ รายการ รายละเอียด ผู้โพส วันที่อัพเดท View
1 หนังสือประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ตามเอกสารแนบ 23 ธ.ค. 63 133
2 คำสั่งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลน้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 133
3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาแลอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 23 ธ.ค. 63 119
4 ส่งสรุปรายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลน้ำหนาว 23 ธ.ค. 63 130
5 กฎกระทรวงเรื่องการแบ่งส่วนราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 121
6 กฎกระทรวงเรื่องการแบ่งส่วนราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 121
7 สรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ63 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 129
8 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ63 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 124
9 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส1 ปีงบ2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 116
10 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส1 ปีงบ2564 ต.ค-ธ.ค.64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 126
11 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 123
12 รายการแผนงบลงทุนปีงบ64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 124
13 ประกาศพร้อมขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 119
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปิดปลดประกาศ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 127
15 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 122
16 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 129
17 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 131
18 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 123
19 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563ไม่เกินห้าพันบาท ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 128
20 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 126
21 ยุทธสาสตร์ของประเทศ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 119
22 ช่องทางการรับบริการศูนย์ไกล่เกลี่ย ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 127
23 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 130
24 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 124
25 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรข้าราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 122
26 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 127
27 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 124
28 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 124
29 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนด้านทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 174
30 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนด้านทุจริต63 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 179
31 คู่มือการยื่นขออนุญาตด้านอาหาร ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 169
32 ขั้นตอนการรับบริการของประชาชน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 172
33 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 158
34 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานบริหารจัดการเวปไซด์ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 177
35 แบบฟอร์มขออนมุัติเผยแพร่ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 187
36 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 23 ธ.ค. 63 175
37 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 95
38 ชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส2ไม่เกินห้าพัน มค.-มีค.64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 94
39 ชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส2เกินห้าพัน มค.-มีค.64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 90
40 แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564 นายวิทูร ศรีคำ 08 มี.ค. 64 91
41 ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบขัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 93
42 สรุปรายงานผลการปฺบัติตรามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 96
43 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มค.-มีค..64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 92
44 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 91
45 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 97
46 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 09 มี.ค. 64 96
47 บันทึกมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 98
48 ประกาศมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 100
49 กรอบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 99
50 บันทึกแจ้งเวียนประกาศมาตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 89
51 บันทึกประกาศแนวทางการยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลีอง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 80
52 ประกาศแนวทางการยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 68
53 บันทึกแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การยืมพัสดุ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 78
54 บันทึกหลักเกณฑ์ วิธีการยืมพัสดุ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 80
55 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 81
56 บันทึกแจ้งเวียนใบยืมพัสดุประเภทคงรูปและสิ้นเปลือง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 75
57 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 90
58 รายงานสรุปผลการตอบสนองข้อร้องเรียน ไตรมาส2/2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 82
59 บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 77
60 รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ไตรมาส 2/2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มี.ค. 64 82
61 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน นายวิทูร ศรีคำ 09 มี.ค. 64 93
62 บันทึกขออนุมัติลงนามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 92
63 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 75
64 บันทึกขออนุมัติโครงการสร้างเสริมจริยธรรม นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 86
65 โครงการอบรมสร้างเสริมจริยธรรม นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 83
66 รายงานผลเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 78
67 บันทึกลงนามประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 78
68 ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 95
69 บันทึกแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 79
70 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 2_64 นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 77
71 บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 78
72 ภาพประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 12 มี.ค. 64 90
73 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 81
74 บันทึกขออนุมัติแผนต่อต้านการทุจริต ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 76
75 แผนต่อต้านการทุจริต64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 84
76 แผนดำเนินงานชมรมจริยธรรม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 77
77 รายงานผลงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน 64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 85
78 บันทึกผลงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต รอบ 6 เดือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 79
79 แบบฟอร์ม2 แบบรายงานตามแผนด้านส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 78
80 แบบฟอร์ม3 แบบติดตามแผนด้านส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 มี.ค. 64 77
81 สรุปรายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 97
82 รายงานการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 98
83 บันทึกเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 76
84 บันทึกเห็นชอบและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 89
85 แนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 84
86 บันทึกแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 70
87 บันทึกกำกับติดตามผลปฏิบัติตามแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 83
88 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 69
89 โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 68
90 บันทึกรายงานผลการอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 67
91 รายงานผลการอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 73
92 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 75
93 ภาพถ่ายอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 75
94 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 83
95 โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 84
96 บันทึกรายงานผลการอบรมโครงการ Strong64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 76
97 รายงานผลการอบรมโครงการ Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 78
98 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ Strong64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 74
99 ภาพอบรมโครงการ Strong64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 78
100 หลักฐานแสดงการรวมกลุ่มชมรม Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 85
101 รายชื่อสมาชิกกลุ่มชมรม Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 80
102 แนวทางการดำเนินงานของชมรม Strong ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 76
103 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 90
104 บันทึกลงนามประกาศแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 75
105 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 76
106 บันทึกรายงานผลตามแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 88
107 คู่มือแนวทางป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 76
108 บันทึกแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 76
109 สรุปรายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลน้ำหนาว ครั้งที่ ๔/2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 71
110 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 63
111 ภาพอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 65
112 บันทึกรายงานผลการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 68
113 รายงานการผลการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาจริธรรม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 70
114 บันทึกขออนุมัติจัดประชุมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 93
115 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 124
116 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 125
117 รายงานการประชุม อสม.ตำบลน้ำหนาว ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 170
118 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 142
119 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 153
120 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 158
121 รายชื่อผู้ได้รับการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 13 มี.ค. 64 154
122 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบ2_63 นายวิทูร ศรีคำ 15 มี.ค. 64 183
123 ชุดสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินห้าพันบาทขึ้นไปไตรมาส3ปีงบ64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มิ.ย. 64 52
124 ชุดสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกินห้าพันบาทไตรมาส3ปีงบ64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มิ.ย. 64 74
125 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เม.ย.-มิ.ย.64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มิ.ย. 64 76
126 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มิ.ย. 64 74
127 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มิ.ย. 64 90
128 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 08 มิ.ย. 64 84
129 ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบ1_64 นายวิทูร ศรีคำ 10 มิ.ย. 64 97
130 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 3_64 นายวิทูร ศรีคำ 10 มิ.ย. 64 84
131 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส3_64 นายวิทูร ศรีคำ 10 มิ.ย. 64 104
132 รายงานผลการกำกับติดตามแผนจริยธรรม ไตรมาส4_64 นายวิทูร ศรีคำ 31 ส.ค. 64 54
133 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 ส.ค. 64 53
134 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน ไตรมาส 4_64 นายวิทูร ศรีคำ 31 ส.ค. 64 47
135 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 ส.ค. 64 48
136 หลักฐานชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส4 วงเงิน 5,000 ขึ้นไป ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 ส.ค. 64 112
137 แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน นายวิทูร ศรีคำ 31 ส.ค. 64 157
138 แบบฟอร์ม 3 รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน นายวิทูร ศรีคำ 31 ส.ค. 64 121
139 หลักฐานชุดสำคัญเบิกจ่ายไตรมาส4 วงเงิน สูงสูด ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 ส.ค. 64 143
140 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน นายวิทูร ศรีคำ 31 ส.ค. 64 109
141 รายงานผลการดำเนินงานตอบสนองเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน นายวิทูร ศรีคำ 01 ก.ย. 64 177
142 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน นายวิทูร ศรีคำ 01 ก.ย. 64 129
143 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 01 ก.ย. 64 124
144 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 27
145 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 32
146 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 28
147 แบบฟอร์มเผยแพร่เพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 32
148 แบบฟอร์มเผยแพร่ขึ้นเว็บสรุปการจัดซื้อจัดจัดไตรมาส1 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 29
149 แบบฟอร์มเผยแพร่สรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปีงบ๒๕๖๔ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 29 ธ.ค. 64 29
150 สรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2564 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 31
151 แผนจัดหาวัสดุสำนักงานปีงบ2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 29 ธ.ค. 64 34
152 แบบขึ้นเว็บหนังสือจัดสรรและแผน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 31
153 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 29 ธ.ค. 64 31
154 แบบประกาศขึ้นเว็บรายงานผลปฏิบัติตามแผน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 29 ธ.ค. 64 30
155 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์หน่วยงาน นายวิทูร ศรีคำ 30 ธ.ค. 64 28
156 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์หน่วยงาน นายวิทูร ศรีคำ 30 ธ.ค. 64 27
157 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์หน่วยงาน นายวิทูร ศรีคำ 30 ธ.ค. 64 31
158 ขอสเนอสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างงบ64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 40
159 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบ65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 38
160 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจ้ดจ้างงบ65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 30 ธ.ค. 64 42
161 ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบขัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 30 ธ.ค. 64 49
162 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 40
163 แผนการลงทุนโรงพยาบาลน้ำหนาวปีงบ2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 30 ธ.ค. 64 44
164 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบ2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 22 มี.ค. 65 49
165 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 30 ธ.ค. 64 54
166 สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 นายวิทูร ศรีคำ 23 มี.ค. 65 19
167 ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นดีมาก2_64 นายวิทูร ศรีคำ 23 มี.ค. 65 28
168 ภาพถ่ายอบรมโครงการจริยธรรม65 นายวิทูร ศรีคำ 24 มี.ค. 65 34
169 รายงานผลการอบรมโครงการจริยธรรม65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 24 มี.ค. 65 22
170 แผนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลน้ำหนาว ปี 2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 26 มี.ค. 65 16
171 ขออนุญาตรายงานผลปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2ปีงบ65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 28 มี.ค. 65 17
172 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2565ไตรมาสที่2 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 28 มี.ค. 65 18
173 แบบฟอร์มขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ65ไตรมาส2 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 28 มี.ค. 65 17
174 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ม.ค.-มี.ค.65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 28 มี.ค. 65 17
175 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 28 มี.ค. 65 17
176 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 28 มี.ค. 65 18
177 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 28 มี.ค. 65 18
178 แบบฟอร์มขออนุญาตประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2ปีงบ65 ม.ค.-มี.ค.65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 28 มี.ค. 65 17
179 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 21
180 บันทึกข้อความลงนามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 23
181 แบบฟอร์มเผยแพร่นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 17
182 บันทึกขออนุมัติลงนามและเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 18
183 แผนพัฒนาบุคลากร2565 นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 18
184 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากร นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 53
185 บันทึกแจ้งเวียนประกาศกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 23
186 แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประเมินผลการปฏิบัติราชการ นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 19
187 บันทึกขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 21
188 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 26
189 แบบฟอร์มประกาศรายชื่อผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่น นายวิทูร ศรีคำ 28 มี.ค. 65 27
190 บันทึกเสนอโครงการจริยธรรม65 นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
191 โครงการอบรมสร้างเสริมจริยธรรม65 นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 16
192 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการจริยธรรม65 นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 17
193 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรม65 นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 47
194 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการอบรมจริยธรรม65 นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 16
195 บันทึกลงนามคำสั่งป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
196 ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 13
197 บันทึกแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันรับสินบนทุกรูปแบบ นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 16
198 แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
199 บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
200 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
201 บันทึกแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
202 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 13
203 แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
204 ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
205 บันทึกลงนามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ65 นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 17
206 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ65 นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
207 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
208 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
209 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
210 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
211 ผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรมไตรมาส2 นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 38
212 บันทึกขออนุมัติจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
213 สรุปรายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
214 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 18
215 บันทึกรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและขอเผยแพร่ นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
216 แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 16
217 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 29 มี.ค. 65 15
218 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 29 มี.ค. 65 13
219 แบบฟอร์มขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 29 มี.ค. 65 14
220 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
221 แนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
222 แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 16
223 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
224 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
225 แนวทางการดำเนินงานชมรม STRONG นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 16
226 รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 16
227 กิจกรรมดำเนินงานชมรม STRONG นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 16
228 แบบฟอร์มเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานชมรม STRONG นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
229 บันทึกรายงานเรี่ยไร นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 17
230 รายงานการเรี่ยไร นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 14
231 แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานเรี่ยไร นายวิทูร ศรีคำ 29 มี.ค. 65 15
232 ขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน65 นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 14
233 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน65 นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 16
234 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 13
235 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 13
236 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน65 นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 14
237 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 13
238 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 33
239 บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 13
240 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 16
241 มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สุจริต นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 13
242 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สุจริต นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 12
243 แบบฟอร์มเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 12
244 บันทึกอนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 12
245 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 14
246 คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 14
247 บันทึกแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ นายวิทูร ศรีคำ 30 มี.ค. 65 13
248 สรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต นายวิทูร ศรีคำ 31 มี.ค. 65 29
249 บันทึกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการใช้ทรัพย์สินของราชการ ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 65 21
250 แบบฟอร์มแผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน นายวิทูร ศรีคำ 31 มี.ค. 65 25
251 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ระบบการตอบสนองข้อร้องเรียน นายวิทูร ศรีคำ 31 มี.ค. 65 32
252 ขออนุญาตเผยแพร่ระบบการตอบสนองการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 65 17
253 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 65 21
254 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ระบบารตอบสนองการดำเนินเรื่องร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 65 23
255 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 31 มี.ค. 65 25
256 ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2565 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 12
257 แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 11
258 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 10
259 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 7
260 แบบฟอร์มเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 8
261 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 8
262 แบบฟอร์มเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 9
263 รายงานสรุปผลกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 12
264 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 8
265 รายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 8
266 แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 9
267 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 7
268 แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานกำกับติดตามปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน65 นายวิทูร ศรีคำ 09 ก.ย. 65 9
269 ขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4ปีงบ2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ก.ย. 65 7
270 สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไตรมาส4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ก.ย. 65 7
271 แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการปฏินัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4ปีงบ65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ก.ย. 65 13
272 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ไตรมาส4 ก.ค.-ก.ย.65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ก.ย. 65 10
273 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1ไตรมาส4 กรกฎาคม ปีงบ2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ก.ย. 65 14
274 แบบฟอร์มสรุปแผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1ไตรมาส4 เดือน สิงหาคม 2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ก.ย. 65 12
275 แบบฟอร์มสรุปแผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสขร.1ไตรมาส4 เดือน กันยายน 2565 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ก.ย. 65 18
276 แบบฟอร์มขอประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส4ก.ค.-ก.ย.ปีงบ65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ก.ย. 65 18
277 ขออนุญาตเผยแพร่ระบบการตอบสนองการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนไตรมาส4ปีงบ65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ก.ย. 65 20
278 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ระบบารตอบสนองการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนไตรมาส4งบ65 ธรรมเม เฉยกลาง พัสดุ 12 ก.ย. 65 18
https://q4tech.com/pdf/docs/news33.html https://q4tech.com/pdf/docs/news35.html https://q4tech.com/pdf/docs/news34.html https://q4tech.com/pdf/docs/news32.html https://q4tech.com/pdf/docs/news37.html https://q4tech.com/pdf/docs/news36.html https://q4tech.com/pdf/docs/news38.html https://q4tech.com/pdf/docs/news39.html https://q4tech.com/pdf/docs/news40.html https://q4tech.com/pdf/docs/news41.html https://q4tech.com/pdf/docs/news43.html https://q4tech.com/pdf/docs/news42.html https://q4tech.com/pdf/docs/news45.html https://q4tech.com/pdf/docs/news46.html https://q4tech.com/pdf/docs/news44.html https://q4tech.com/pdf/docs/news47.html https://q4tech.com/pdf/docs/news48.html https://q4tech.com/pdf/docs/news49.html https://q4tech.com/pdf/docs/news51.html https://q4tech.com/pdf/docs/news50.html https://q4tech.com/pdf/docs/news53.html https://q4tech.com/pdf/docs/news54.html https://q4tech.com/pdf/docs/news52.html https://q4tech.com/pdf/docs/news55.html https://q4tech.com/pdf/docs/news58.html https://q4tech.com/pdf/docs/news57.html https://q4tech.com/pdf/docs/news56.html https://q4tech.com/pdf/docs/news60.html https://q4tech.com/pdf/docs/news61.html https://q4tech.com/pdf/docs/news59.html https://q4tech.com/pdf/docs/news62.html https://q4tech.com/pdf/docs/news64.html https://q4tech.com/pdf/docs/news65.html https://q4tech.com/pdf/docs/news63.html https://q4tech.com/pdf/docs/news66.html https://q4tech.com/pdf/docs/news68.html https://q4tech.com/pdf/docs/news67.html https://q4tech.com/pdf/docs/news69.html https://q4tech.com/pdf/docs/news71.html https://q4tech.com/pdf/docs/news70.html https://q4tech.com/pdf/docs/news73.html https://q4tech.com/pdf/docs/news74.html https://q4tech.com/pdf/docs/news72.html https://q4tech.com/pdf/docs/news75.html https://q4tech.com/pdf/docs/news78.html https://q4tech.com/pdf/docs/news76.html https://q4tech.com/pdf/docs/news77.html https://q4tech.com/pdf/docs/news80.html https://q4tech.com/pdf/docs/news81.html https://q4tech.com/pdf/docs/news79.html https://q4tech.com/pdf/docs/news82.html https://q4tech.com/pdf/docs/news84.html https://q4tech.com/pdf/docs/news83.html https://q4tech.com/pdf/docs/news85.html https://q4tech.com/pdf/docs/news86.html https://q4tech.com/pdf/docs/news89.html http://www.saya.com.tr/www/en/news38.html http://www.saya.com.tr/www/en/news40.html http://www.saya.com.tr/www/en/news41.html http://www.saya.com.tr/www/en/news43.html http://www.saya.com.tr/www/en/news44.html http://www.saya.com.tr/www/en/news42.html http://www.saya.com.tr/www/en/news45.html http://www.saya.com.tr/www/en/news46.html http://www.saya.com.tr/www/en/news47.html http://www.saya.com.tr/www/en/news48.html http://www.saya.com.tr/www/en/news49.html http://www.saya.com.tr/www/en/news50.html http://www.saya.com.tr/www/en/news53.html http://www.saya.com.tr/www/en/news51.html http://www.saya.com.tr/www/en/news54.html http://www.saya.com.tr/www/en/news55.html http://www.saya.com.tr/www/en/news56.html http://www.saya.com.tr/www/en/news57.html http://www.saya.com.tr/www/en/news58.html http://www.saya.com.tr/www/en/news59.html http://www.saya.com.tr/www/en/news61.html http://www.saya.com.tr/www/en/news62.html http://www.saya.com.tr/www/en/news60.html http://www.saya.com.tr/www/en/news63.html http://www.saya.com.tr/www/en/news65.html http://www.saya.com.tr/www/en/news64.html http://www.saya.com.tr/www/en/news67.html http://www.saya.com.tr/www/en/news66.html http://www.saya.com.tr/www/en/news69.html http://www.saya.com.tr/www/en/news68.html http://www.saya.com.tr/www/en/news71.html http://www.saya.com.tr/www/en/news72.html http://www.saya.com.tr/www/en/news70.html http://www.saya.com.tr/www/en/news73.html http://www.saya.com.tr/www/en/news74.html http://www.saya.com.tr/www/en/news75.html http://www.saya.com.tr/www/en/news77.html http://www.saya.com.tr/www/en/news78.html http://www.saya.com.tr/www/en/news76.html http://www.saya.com.tr/www/en/news79.html http://www.saya.com.tr/www/en/news80.html http://www.saya.com.tr/www/en/news81.html http://www.saya.com.tr/www/en/news82.html http://www.saya.com.tr/www/en/news83.html http://www.saya.com.tr/www/en/news85.html http://www.saya.com.tr/www/en/news84.html http://www.saya.com.tr/www/en/news86.html http://www.saya.com.tr/www/en/news87.html http://www.saya.com.tr/www/en/news88.html http://www.saya.com.tr/www/en/news90.html http://www.saya.com.tr/www/en/news91.html http://www.saya.com.tr/www/en/news89.html http://www.saya.com.tr/www/en/news92.html http://www.saya.com.tr/www/en/news94.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news31.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news32.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news33.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news34.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news35.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news36.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news37.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news40.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news38.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news39.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news41.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news43.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news44.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news46.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news47.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news48.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news51.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news49.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news52.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news53.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news54.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news55.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news56.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news57.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news58.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news45.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news59.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news60.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news42.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news61.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news62.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news63.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news64.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news65.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news66.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news67.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news68.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news69.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news70.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news71.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news72.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news73.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news74.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news75.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news76.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news77.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news80.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news78.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news79.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news81.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news82.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news83.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news84.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news85.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news87.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news86.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news88.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news89.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news90.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news91.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news92.html http://www.ekoprofil.com.tr/blog/carbide/news93.html